Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Uprzejmie zapraszam na wspólne, otwarte seminaria
Katedry Fizyki Materiałów WBiA PO
i KIB O/PAN Katowice
z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH,

Zebrania odbywają się we wtorki o godz. 9:30 w sali nr 10 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (45-061 Opole, Katowicka 48). Bardzo prosimy ze względów organizacyjnych o wcześniejsze potwierdzenie chęci uczestnictwa w seminarium - kontakt na skrzynkę pocztową: kfm@po.edu.pl

Program:

08.10.2019 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Rozwiązywanie nieliniowych równań różniczkowych metodą dekompozycji
Solving nonlinear differential equations with decomposition method

15.10.2019 dr inż. Andrzej Marynowicz
Wybrane metody termografii aktywnej w badaniach materiałów
Selected methods of active thermography in material research

22.10.2019 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Modelowanie na poziome nanoskali
Modeling on nanoscale level

29.10.2019 dr inż. Mariusz Czabak
Wyniki badań eksperymentalnych żelbetowych belek wzmacnianych RPC
Experimental results of reinforced concrete beams strengthened by RPC

05.11.2019 dr inż. Andrzej Marynowicz
Wpływ warunków brzegowych na wyniki pomiarów podciągania kapilarnego wody
Impact of boundary conditions on the results of capillary water measurements

12.11.2019 dr inż. Kamil Pawlik
Badania kinetyki sorpcji wilgoci w drewnie
Tests of moisture kinetic sorption in wood

19.11.2019 dr inż. Karolina Tatara
Fale Lamba w diagnostyce konstrukcji - przegląd literatury
Lamb waves in construction diagnostics - literature review

26.11.2019 dr Daniel Frączek
Porównanie miar deskryptorów entropowych i porowatości
Comparison of porosity and entropic descriptors measures

03.12.2019 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. uczelni
Analiza rozwoju zlokalizowanych stref uszkodzenia w rozciąganym pręcie betonowym
Analysis of localized damaged areas in tensiled concrete bar

17.12.2019 mgr inż. Karolina Jęglet
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji wilgoci w drewnie
Determination of moisture diffusion coefficient in wood

14.01.2020 dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. uczelni
Rozkład temperatury w przegrodzie z izolacją transparentną z uwzględnieniem zjawisk radiacji i konwekcji
Temperature distribution in a partition with transparent insulation including radiation and convection phenomena

21.01.2020 dr Daniel Frączek
Zakres zastosowania modeli do określania efektywnego przewodnictwa cieplnego
The scope applicability of models for determining the effective thermal conductivity

28.01.2020 dr inż. Andrzej Kucharczyk
Numeryczne rozwiązanie zagadnienia Stefana dla przepływu wilgoci w drewnie
Numerical solution of the Stefan problem for moisture flow in wood

31.01.2020
Spotkanie podsumowujące
Summary meeting


Opole, 28-11-2019r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się w środę, 11 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, Aula im. prof. Oswalda Matei)..

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości.
 • 2. Referaty naukowe:
  • 2.1. Łukasz Drobiec – Nieniszczące metody badań wykorzystywane w diagnostyce konstrukcji murowych
  • 2.2. Andrzej Marynowicz – Identyfikacja parametrów cieplnych materiałów budowlanych za pomocą techniki termowizyjnej
 • 3. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania: ok. półtorej godziny.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na adres: k.pawlik@po.edu.pl .

Licząc na niezawodne Państwa uczestnictwo

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Perkowski


Opole, November 28, 2019


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

I would like to cordially invite you to the meeting of the Commission of Civil Engineering. The meeting will be held on Wednesday, December 11, 2019, at 10:00, at the Faculty of Civil Engineering and Architecture of Opole University of Technology (address: Poland, 45-061 Opole, Katowicka 48, prof. Oswald Mateja Assembly Hall).

Program:

 • 1. Opening and welcome speech
 • 2. Scientific papers:
  • 2.1. Łukasz Drobiec – Non-destructive testing methods used in the diagnostics of masonry structures
  • 2.2. Andrzej Marynowicz – Identification of thermal parameters of building materials using thermovision technique
 • 3. Summary and closing the meeting.

Expected duration of the meeting: about one and half hours.

For organizational reasons, I would like to ask for early confirmation of the participation (on the e-mail address: k.pawlik@po.edu.pl) .

Chairman of the Commission
Zbigniew Perkowski


Opole, 28-05-2019r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na pierwsze w kadencji 2019-2022 zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 11:00 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Sala Rady Wydziału).

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości, wręczenie powołań członkom Komisji w kadencji 2019-2022.
 • 2. Referaty naukowe:
  • 2.1. Petra Bujňáková – Structural analysis of segmental box girder bridge on Slovak motorway D1 (15 min.)
  • 2.2. Mariusz Jaśniok – Trasowanie ścieżek prądowych w betonie między przeciwelektrodą i elektrodą badaną w pomiarach impedancyjnych zbrojenia (15 min.)
  • 2.3. Karolina Tatara, Zbigniew Perkowski – Obrazowanie kruchych uszkodzeń w elementach konstrukcji betonowych za pomocą transmisyjnej tomografii ultradźwiękowej (15 min.)
 • 3. Sprawy organizacyjne Komisji: plan działalności Komisji w nowej kadencji, dyskusja.
 • 4. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Przewidywany czas zebrania: ok. 2 godziny.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na adres: k.pawlik@po.edu.pl .

Licząc na niezawodne Państwa uczestnictwo

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Perkowski


Opole, 28-05-2019


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

on behalf of the Board of Commission of Civil Engineering I would like to cordially invite you to our first meeting in the term of office 2019-2022. The meeting will be held on Friday, June 28, 2019, at 11:00, at the Faculty of Civil Engineering of Silesian University of Technology (address: Poland, 44-100 Gliwice, Akademicka 5, Hall of the Faculty Council)..

Program:

 • 1. Opening and welcome speech, presentation of nominations for the Commission members in the term of office 2019-2022.
 • 2. Scientific papers:
  • 2.1. Petra Bujňáková – Structural analysis of segmental box girder bridge on Slovak motorway D1 (15 min.)
  • 2.2. Mariusz Jaśniok – Trasowanie ścieżek prądowych w betonie między przeciwelektrodą i elektrodą badaną w pomiarach impedancyjnych zbrojenia (Routing of current paths in concrete between a counter electrode and a test electrode in impedance measurements of reinforcement) (15 min.)
  • 2.3. Karolina Tatara, Zbigniew Perkowski – Obrazowanie kruchych uszkodzeń w elementach konstrukcjach betonowych za pomocą transmisyjnej tomografii ultradźwiękowej (Imaging brittle damage in concrete structure elements by means of ultrasonic transmission tomography) (15 min.)
 • 3. Organizing matters – plan of activities for the Commission in the new term of office and discussion.
 • 4. Summary and closing the meeting.

Expected duration of the meeting: 2 hours.

For organizational reasons, I would like to ask for early confirmation of the participation (at the e-mail: : k.pawlik@po.edu.pl) .

Chairman of the Commission
Zbigniew Perkowski


Uprzejmie zapraszam na seminaria
Katedry Fizyki Materiałów i KIB O/PAN Katowice
z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH,
które odbywają się we wtorki o godz. 9:30 w sali nr 10
na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48

Program:

26.02.2019
Spotkanie organizacyjne
Organizing meeting

05.03.2019 mgr inż. Mariusz Czabak
Modele matematyczne i badania eksperymentalne zespolonych belek drewniano-betonowych
Mathematical models and experimental investigations of timber-concrete composite beams

12.03.2019 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Wprowadzenie do nanomechaniki – cz. 1
An introduction to nanomechanics – part 1

19.03.2019 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Wprowadzenie do nanomechaniki - cz. 2
An introduction to nanomechanics – part 2

26.03.2019 dr inż. Krzysztof Grygierek
Metody inteligencji obliczeniowej
Methods of computational intelligence

02.04.2019 dr inż. Kamil Pawlik
Wyznaczanie parametrów nierównowagowego modelu transportu wilgoci w drewnie
Determination of parameters of non-equilibrium model for moisture transport in wood

09.04.2019 dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska
Wyznaczanie oporu cieplnego i pojemności cieplnej przegrody przy wykorzystaniu zadań odwrotnych i analogii elektrycznych
Determination of thermal resistance and thermal capacity of building partition using reverse tasks and electrical analogs

16.04.2019 mgr inż. Karolina Tatara
Identyfikacja kruchych uszkodzeń w konstrukcjach betonowych z wykorzystaniem transmisyjnej tomografii ultradźwiękowej oraz algorytmu Dijkstry
Identification of brittle damage in concrete constructions using transmission ultrasound tomography and Dijkstra's algorithm

30.04.2019 dr Daniel Frączek
Fizyczna interpretacja stopnia pochodnej ułamkowej. Uogólnione prawo transportu.
Physical interpretation of the fractional derivative degree. Generalized transport law.

07.05.2019 mgr inż. Kamil Jeż
Współczynniki termodyfuzji w drewnie
Coefficients of thermodiffusion in wood

14.05.2019 dr inż. Andrzej Kucharczyk
Wpływ mikrostruktury na transport wilgoci w drewnie
The influence of microstructure on the moisture transport in wood

21.05.2019 mgr inż. Agnieszka Bułka
Kinetyka wysychania zapraw nasyconych roztworami siarczanu sodu
Kinetics of drying mortar saturated by sodium sulfate solution

28.05.2019 mgr inż. Karolina Jęglet
Badanie współczynnika dyfuzji wilgoci w drewnie
Investigation of moisture diffusion coefficient in wood

04.06.2019 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski
Rozwiązanie analityczne hiperbolicznego równania dyfuzji przy jednorodnym warunku brzegowym III-go rodzaju
Analytical solution of the hyperbolic diffusion equation with a uniform boundary condition of the third kind

11.06.2019
Spotkanie podsumowujące
Summarizing meeting


Opole, 14-12-2018r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na sprawozdawczo-wyborcze zebranie ogólne Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w piątek, 14 grudnia br. o godz. 12:00 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Sala Rady Wydziału).

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości.
 • 2. Referat naukowy:
  Jerzy Wyrwał - „Wprowadzenie do pochodnych ułamkowych (niecałkowitych)” (20 min.).
  Dyskusja nad referatem.
 • 3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 • 4. Wybór przewodniczącego zebrania w części sprawozdawczo-wyborczej.
 • 5. Zbigniew Perkowski - Przedstawienie sprawozdania z działalności KIB w kadencji 2015-2018. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 • 6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania.
 • 7. Głosowanie nad wnioskami o powołanie składu prezydium KIB na kadencję 2019-2022 (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, przewodniczących sekcji, sekretarza).
 • 8. Dyskusja i ustalenie ogólnych wytycznych dla prac KIB na nową kadencję.

Przewidywany czas trwania zebrania: 2 godziny.

Łącząc wyrazy szacunku
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
Przewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej


Opole, 19-11-2018r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na otwarte zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 19 listopada br. o godz. 12:00 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (Katowicka 48, 45-061 Opole, sala Ks-3 – parter, nowe skrzydło).

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości
 • 2. Referaty naukowe:
  • 2.1. Krzysztof Gromysz – Politechnika Śląska „Wybrane problemy projektowania remontów budynków wychylonych z pionu” (30 min.)
  • 2.2. Zbigniew Perkowski, Mariusz Czabak – Politechnika Opolska „Modelowanie procesów reologicznych w zespolonych belkach drewniano-betonowych” (30 min.)
 • 3. Podsumowanie

Łącząc wyrazy szacunku
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
Przewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej


Opole, 27-10-2017r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na otwarte zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w środę, 29 listopada 2017r. o godz. 11:00 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, Sala Ks-2).

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości.
 • 2. Referaty (z dyskusją po każdym referacie):
  • 2.1. Stefania Grzeszczyk, Aneta Matuszek-Chmurowska (Politechnika Opolska),
   Badania betonów z proszków reaktywnych (RPC).
  • 2.2. Tomasz Krykowski (Politechnika Śląska),
   Modelowanie pękania otuliny betonowej w żelbecie z uwzględnieniem i pominięciem odkształceń opóźnionych.
  • 2.3. Zbigniew Perkowski, Karolina Tatara, Mariusz Czabak (Politechnika Opolska),
   Obrazowanie degradacji sprężystej w płycie żelbetowej metodą ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej z regularyzacją Tichonowa.
 • 3. Sprawy organizacyjne Komisji i podsumowanie.

Przewidywany czas spotkania: ok. 60-80 min.

Łącząc wyrazy szacunku
Zbigniew Perkowski


Opole, 27-10-2017


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

I would like to cordially invite you to the open meeting of Committee of Civil Engineering which will be held on Wednesday, November 29, 2017, at 11:00, at the Faculty of Civil Engineering and Architecture of Opole University of Technology (address: Poland, 45-061 Opole, Katowicka 48, room: Ks-2).

Program:

 • 1. Opening the meeting
 • 2. Papers (with discussion after every paper):
  • 2.1. Stefania Grzeszczyk, Aneta Matuszek-Chmurowska – Opole University of Technology, Investigations of reactive powder concrete (RPC).
  • 2.2. Tomasz Krykowski – Silesian University of Technology, Modelling of concrete cover cracking in RC structures with and without delayed strains.
  • Zbigniew Perkowski, Karolina Tatara, Mariusz Czabak – Opole University of Technology, Imaging elastic degradation in RC slab using ultrasonic transmission tomography with Tikhonov regularization.
 • 3. Summary and closing the meeting

The expected duration of the meeting: approx. 60-80 minutes.

Yours sincerely
Chairman of the Committee
Zbigniew Perkowski


Uprzejmie zapraszam na cykl seminariów
organizowanych wspólnie z Katedrą Fizyki Materiałów WBiA Politechniki Opolskiej
z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH,
które odbywają się we wtorki o godz. 930 wg następującego harmonogramu:

Miejsce spotkań:
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole,
Sala Ks-103 lub K-8

Program:

03.10.2017
Spotkanie organizacyjne.
Organizing meeting.

mgr inż. Karolina Tatara
Obrazowanie postępu degradacji sprężystej płytowej konstrukcji żelbetowej oparte na metodologii tomografii ultradźwiękowej z zastosowaniem regularyzacji Tikhonova.
Imaging elastic degradation in reinforced concrete slab using methodology of ultrasonic tomography and Tikhonov regularization.

10.10.2017 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Nieliniowość geometryczna prętów zginanych.
Geometric nonlinearity of bent bars.

17.10.2017 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Gradientowa termomechanika przepływów jonowych.
Gradient thermomechanics of ionic flows.

24.10.2017 dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO
Szacowanie współczynnika dyfuzji w drewnie na podstawie badań NMR.
Estimation of diffusion coefficient in wood based on NMR.

07.11.2017 mgr Daniel Frączek
Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych – podsumowanie.
Multiscale inhomogeneity characteristics of multiphase materials and modeling their effective properties – summary.

14.11.2017 dr inż. Andrzej Kucharczyk
Wyznaczanie stałych materiałowych zawilgoconych materiałów budowalnych przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych.
Determination of materials parameters in wet building materials using ultrasonic waves.

21.11.2017 dr inż. Kamil Pawlik
Wyznaczanie parametrów reologicznych drewna na podstawie badań drgań wspornika drewnianego.
Determination of rheological parameters of wood based on the research of vibration of timber cantilever.

28.11.2017 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
Analiza ugięć belki drewniano-żelbetowej spowodowanych odkształceniami cieplno-wilgotnościowymi.
Analysis of deflection of concrete-wooden beam caused by hygrothermal strains.

05.12.2017 dr inż. Andrzej Marynowicz
Stan badań w zakresie badań nieniszczących cieplnych właściwości materiałów budowlanych cz.1.
Current research in the field of thermal properties of building materials. Part 1.

12.12.2017 mgr inż. Mariusz Czabak
Podsumowanie dwuletnich badań reologicznych zespolonej belki drewniano-betonowej.
Summary of two-year rheological studies of composite wood-concrete beams.

19.12.2017 Doktoranci KFM

09.01.2018 Doktoranci KFM

16.01.2018 dr inż. Andrzej Marynowicz
Stan badań w zakresie badań nieniszczących cieplnych właściwości materiałów budowlanych cz.2.
Current research in the field of thermal properties of building materials. Part 2.

23.01.2018
Spotkanie podsumowujące.
Closing meeting.


Opole, 07-06-2017r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w piątek, 30 czerwca 2017r. o godz. 11:00 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Sala Rady Wydziału).

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości.
 • 2. Referaty (z dyskusją po każdym referacie):
  • 2.1. Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (Žilinská univerzita v Žiline). Effect of management and maintenance on building structural reliability.
  • 2.2. Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska). Ochrona powłokowa zbrojenia w konstrukcjach betonowych.
  • 2.3. Dr inż. Przemysław Jakiel (Politechnika Opolska), Renowacja zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku - wybrane zagadnienia.
 • 3. Sprawy organizacyjne Komisji i podsumowanie.

Przewidywany czas spotkania: ok. 60-80 min.

Łącząc wyrazy szacunku
Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Opole, 07-06-2017


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

I would like to cordially invite you to the meeting of Committee of Civil Engineering which will be held on Friday, June 30, 2017, at 11:00, at the Faculty of Civil Engineering of Silesian University of Technology (address: Poland, 44-100 Gliwice, Akademicka 5, room: Hall of the Faculty Council).

Program:

 • 1. Opening the meeting
 • 2. Papers (with discussion after every paper):
  • 2.1. Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (Žilinská univerzita v Žiline). Effect of management and maintenance on building structural reliability.
  • 2.2. Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. Pol. Śl. (Silesian University of Technology). Surface protection of reinforcement in concrete structures (Ochrona powłokowa zbrojenia w konstrukcjach betonowych).
  • 2.3. Dr inż. Przemysław Jakiel (Opole University of Technology), Renovation of the historic suspension bridge in Ozimek - selected issues (Renowacja zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku - wybrane zagadnienia).
 • 3. Summary and closing the meeting

The expected duration of the meeting: approx. 60-80 minutes.

Yours sincerely
Chairman of the Committee
Assoc. Prof., Zbigniew Perkowski, Ph.D.


Uprzejmie zapraszam na cykl seminariów
organizowanych wspólnie z Katedrą Fizyki Materiałów WBiA Politechniki Opolskiej
z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH,
które odbywają się we wtorki o godz. 930 wg następującego harmonogramu:

Miejsce spotkań:
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole,
Sala Ks-103 lub K-8

Program:

28.02.2017
Spotkanie organizacyjne.
Organizing meeting.

07.03.2017 mgr inż. Mariusz Poński
Zagadnienia odwrotne w stochastycznej analizie transportu masy i energii w przegrodzie budowlanej.
Reverse issues in stochastic analysis of the mass and energy transport in building partition.

14.03.2017 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Dyfuzja nie podlegająca prawu Ficka.
Non Fickian diffusion.

21.03.2017 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Gradientowe przepływy masy-zastosowanie w biologii.
Gradient-mass flows used in biology.

28.03.2017 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
Zastosowanie modeli nielokalnej plastyczności i degradacji sprężystej w analizie zespolonej belki drewniano-żelbetowej.
Use of nonlocal plasticity models and elastic degradation in composite wood and concrete beams analysis.

04.04.2017 dr inż. Kamil Pawlik
Wyznaczanie parametrów reologicznych drewna na podstawie badań drgań wspornika drewnianego.
Determination of rheological parameters of wood based on the research of vibration of timber cantilever.

11.04.2017 mgr inż. Karolina Tatara
Rekonstrukcja rozkładu prędkości propagacji fali z wykorzystaniem techniki regularyzacji.
Reconstruction of velocity distribution of the propagation wave with using regularization technique.

25.04.2017 dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO
Modele symulacji przegrody z izolacją transparentną.
Simulation models wall with transparent insulation.

09.05.2017 dr inż. Andrzej Kucharczyk
Wpływ zawilgocenia na propagację fali ultradźwiękowej w materiałach porowatych.
Effect of moisture content on the ultrasonic wave propagation in porous materials.

16.05.2017 dr inż. Andrzej Marynowicz
Wpływ dokładności pomiaru na wynik optymalizacji.
Influence of measurement accuracy on the optimization result.

23.05.2017 mgr inż. Mariusz Czabak
Analiza degradacji materiałowej zespolonych belek drewniano-betonowych na podstawie analizy MES z wykorzystaniem oprogramowania.
Materials degradation analysis of composite wood and concrete beams based on finite element analysis using the CAD software.

30.05.2017 mgr inż. Karolina Jęglet
Wpływ ograniczenia zbioru kryteriów oceny wariantów decyzji na wyniki wielokryterialnej analizy porównawczej.
The impact of decision evaluation criteria set on multi-criteria comparative analysis results.

06.06.2017 mgr inż. Urszula Midek
Wpływ efektu skali na mechanikę zniszczenia drewna konstrukcyjnego.
The impact of economies of scale on the mechanics of destruction structural timber.

13.06.2017 mgr inż. Marta Oczkowska
Zależność wczesnej i późnej absorpcji wody od gęstości autoklawizowanego betonu komórkowego.
The relationship between an early and late water sorptivity and the density of aac concrete.

20.06.2017
Spotkanie podsumowujące.
Closing meeting.


Opole, 24-10-2016r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada 2016r. o godz. 13:00 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Sala Rady Wydziału).

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości.
 • 2. Referaty (z dyskusją po każdym referacie):
  • 2.1. Prof. dr hab. inż. Jan Kubik. Wspomnienie o Profesorze Czesławie Woźniaku.
  • 2.2. Dr hab. inż. Krzysztof Gromysz. Wpływ wstrząsów terenu górniczego na zabytkową, wychyloną wieżę.
  • 2.3. Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO. Wybrane zagadnienia identyfikacji kruchych uszkodzeń betonu.
 • 3. Sprawy organizacyjne Komisji i podsumowanie.

Przewidywany czas spotkania: ok. 60-80 min.

Łącząc wyrazy szacunku
Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Opole, 24-10-2016r.


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

I would like to cordially invite you to the meeting of Committee of Civil Engineering which will be held on Monday, November 7, 2016, at 13:00, at the Faculty of Civil Engineering of Silesian University of Technology (address: Poland, 44-100 Gliwice, Akademicka 5, room: Hall of the Faculty Council).

Program:

 • 1. Opening the meeting
 • 2. Papers (with discussion after every paper):
  • 2.1. Prof. dr hab. inż. Jan Kubik: Presentation dedicated to the memory of Professor Czesław Woźniak.
  • 2.2. Dr hab. inż. Krzysztof Gromysz: Impact of mining tremors on the monumental and leaning tower (Wpływ wstrząsów terenu górniczego na zabytkową, wychyloną wieżę).
  • 2.3. Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO: Selected issues of damage identification in concrete (Wybrane zagadnienia identyfikacji uszkodzeń betonu).
 • 3. Summary and closing the meeting

The expected duration of the meeting: approx. 60-80 minutes.

Yours sincerely
Chairman of the Committee
Assoc. Prof., Zbigniew Perkowski, Ph.D.


Uprzejmie zapraszam na cykl seminariów
organizowanych wspólnie z Katedrą Fizyki Materiałów WBiA Politechniki Opolskiej
z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH,
które odbywają się we wtorki o godz. 930 wg następującego harmonogramu:

Miejsce spotkań:
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole,
Sala Ks-103 lub K-8

Program:

04.10.2016
Spotkanie organizacyjne.
Organizing meeting.

11.10.2016 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Uśrednianie w teoriach gradientowych.
Averaging in gradient theories.

18.10.2016 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Symetria w zagadnieniach brzegowych elektromechaniki.
Symmetry in electromechanical boundary issues.

25.10.2016 dr inż. Andrzej Marynowicz
Techniki NDT z wykorzystaniem termowizji.
Thermovision based on NDT technics.

08.11.2016 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
Szacowanie parametrów określających sztywność zespolonej belki drewniano-żelbetowej z pomiarów ugięć, poślizgów międzywarstwowych i krzywizn warstw.
Estimation of stiffness parameters of composite wood-concrete beam basing on measurements of displacements, interlayer slips and curvatures of layers.

15.11.2016 dr inż. Andrzej Kucharczyk
Wyznaczanie wybranych współczynników transportu wilgoci na podstawie czasu propagacji fali ultradźwiękowej w zawilgoconych materiałach porowatych.
Determination of selected moisture transport coefficient in porous material based on measuring time of propagation of ultrasonic waves.

22.11.2016 mgr inż. Mariusz Czabak
Modele matematyczne i algorytmy obliczeniowe dla zespolonych konstrukcji drewniano-betonowych.
Mathematical models and computational algorithms for composite wood-concrete structures.

29.11.2016 mgr Agnieszka Bułka
Elementy praktyki konserwatorskiej.
Selective aspects of conservation-restauration works.

06.12.2016 mgr inż. Marcin Haberecht
Zjawiska zachodzące na styku warstw cegła-zaprawa w murach ceglanych pod działaniem sprzężonych pól mechanicznych i cieplno-wilgotnościowych.
The phenomena occurring at the interface between layers of brick-mortar in the brickwork under the action of conjugated fields of mechanical and temperature and humidity.

13.12.2016 dr inż. Kamil Pawlik
Badanie własności reologicznych drewna.
Investigation of rheological properties of wood.

20.12.2016 mgr inż. Karolina Tatara
Badania ultradźwiękowe przeprowadzane na próbkach z pleksiglasu.
The ultrasonic tests carried out on samples of plexiglass.

10.01.2017 dr
hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO
Przenoszenie ciepła przez przegrody z izolacją transparentną.
Heat transfer through the barrier with transparent insulation.
mgr inż. Marek Gajda
Badanie eksperymentalne współczynnika transportu wilgoci w drewnie.
Experimental study of moisture transport coefficient for wood.

17.01.2017
mgr inż. Łukasz Kwiotek,
Studium projektowe ramowej konstrukcji krytej pływalni w technologii drewna klejonego. Design study of frame structure of indoor swimming pool in the laminated timber technology.
mgr inż. Urszula Midek
Analiza stanu technicznego więźby dachowej w kościele św. Jerzego w Mieszkowicach wraz z podaniem sposobów naprawy i konserwacji.
Analysis of the technical state of the roof structure of the Church of St. George in Mieszkowice together with the methods of repair and maintenance.

24.01.2017
mgr inż. Marta Oczkowska,
Ocena stanu technicznego i projekt konstrukcji rozbudowy istniejącego przedszkola w Łące Prudnickiej.
Assessment of existing building in Łąka Prudnicka and design of its rehabilitation.
mgr inż. Karolina Jęglet
Analiza porównawcza wybranych systemów pozyskiwania niekonwencjonalnych źródeł energii dla budownictwa jednorodzinnego.
Comparative analysis of selected systems of obtaining non-conventional sources of energy for single-family housing.

31.01.2017
Spotkanie podsumowujące.
Closing meeting.


Opole, 20-06-2016r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w środę, 29 czerwca 2016r. o godz. 10:00 na Wydziale Budownictwa VŠB Uniwersytetu Technicznego w Ostravie w Republice Czeskiej (adres: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, L. Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava – Poruba, sala: LPI 503). Zebranie w zaproponowanej formie jest możliwe dzięki uprzejmości i współpracy z prof. Ivetą Skotnicovą - kierownikiem Katedry Środowiska i Technicznego Wyposażenia Budynków na Uniwersytecie Technicznym w Ostravie.

Program spotkania:

 • 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości
 • 2. Referaty naukowe:
  • 2.1. Doc. Ing. Iveta Skotnicova, Ph.D.: Temperatures and heat transfer beneath a ground floor slab in a passive house (15 min.)
  • 2.2. Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.: Experimental measurements of CO2 concentrations by varying the airflow and its influence on the blood supply of oxygen (15 min.)
  • 2.3. Dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO: Determination of moisture diffusion coefficients for scots pine wood (15 min.)
  • 2.4. Dr inż. Andrzej Kucharczyk: Determination of moisture transport coefficients in porous material based on measuring time of propagation of ultrasonic waves (15 min.)
 • 3. Dyskusja (25 min.)
 • 4. Podsumowanie i zamknięcie zebrania

Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Opole, 20-06-2016r.


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

I would like to cordially invite you to the meeting of Committee of Civil Engineering which will be held on Wednesday, June 29, 2016, at 10:00, at the Faculty of Civil Engineering of University of VŠB - Technical University of Ostrava (address: Czech Republic, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, L. Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava – Poruba, room: LPI 503). The meeting in the proposed form is possible thanks to kindness and co-operation with Prof. Iveta Skotnicová – Head of the Department of Building Environment and Building Services of Technical University of Ostrava.

Program:

 • 1. Opening the meeting
 • 2. Scientific papers:
  • 2.1. Assoc. Prof. Iveta Skotnicova, Ph.D.: Temperatures and heat transfer beneath a ground floor slab in a passive house (15 min.)
  • 2.2. Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.: Experimental measurements of CO2 concentrations by varying the airflow and its influence on the blood supply of oxygen (15 min.)
  • 2.3. Assoc. Prof. Jadwiga Świrska-Perkowska, Ph.D.: Determination of moisture diffusion coefficients for scots pine wood (15 min.)
  • 2.4. Ing. Andrzej Kucharczyk, Ph.D.: Determination of moisture transport coefficients in porous material based on measuring time of propagation of ultrasonic waves (15 min.)
 • 3. Discussion (25 min.)
 • 4. Summary and closing the meeting

Yours sincerely
Chairman of the Committee
Assoc. Prof., Zbigniew Perkowski, Ph.D.


Uprzejmie zapraszam na seminaria Katedry Fizyki Materiałów WBiA PO
oraz Komisji Inżynierii Budowlanej PAN o/Katowice
z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH,
które odbywają się w każdy WTOREK o godz. 9:30 w sali nr 10
na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Program:

23.02.2016
Spotkanie organizacyjne.
Organizing meeting.

01.03.2016 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Wprowadzenie do analizy niestandardowej.
Introduction to nonstandard analysis.

08.03.2016 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Opisy zjawisk powierzchniowych w teorii gradientowej.
Descriptions of surface phenomena in gradient theory.

15.03.2016 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Elementarne zadania teorii gradientowej.
The elementary tasks of gradient theory.

22.03.2016 mgr inż. Marcin Haberecht
Sprzężenie pól mechanicznych i niemechanicznych w układach warstwowych.
A coupling of mechanical and non-mechanical fields in multilayered systems.

05.04.2016 mgr Agnieszka Bułka
Kinetyka wysychania zabytkowych cegieł nasyconych roztworami siarczanu sodu.
The kinetics of drying of historical bricks saturated by sodium sulfate solution.

12.04.2016 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, Współautorzy: Kamil Jeż, Maciej Grygorowicz, Miłosz Marzyński, Marcin Jaworski.
Analiza numeryczna i eksperymentalna transportu wilgoci w próbkach z drewna sosnowego w przypadku dwuwymiarowym.
An numerical and experimental analysis of moisture transport in the pine wood samples in a two-dimensional case.

19.04.2016 dr inż. Andrzej Kucharczyk
Analityczny model transportu roztworów soli w materiałach.
Analytical model of solutions of salts transport in materials.

26.04.2016 dr inż. Andrzej Marynowicz
Zadanie odwrotne do estymacji przewodności cieplnej budowlanego materiału porowatego.
Inverse problem for thermal conductivity estimation of porous building material.

10.05.2016 mgr inż. Karolina Gozarska
Badania ultradźwiękowe próbek betonowych z wtrąceniami o różnej oporności akustycznej.
Ultrasonic tests of concrete samples with inclusions with different acoustic resistance.

17.05.2016 dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO
Szacowanie współczynnika dyfuzji wilgoci w drewnie.
Estimation of diffusion coefficient of moisture in the wood.

24.05.2016 dr inż. Kamil Pawlik
Wyznaczanie właściwości reologicznych drewna za pomocą badań dynamicznych.
Determination of rheological properties of wood with the aid of dynamic tests.

31.05.2016 mgr Daniel Frączek
Parametry intensywne mieszanin wielofazowych - przegląd numerycznych metod obliczania na podstawie efektywnego elektrycznego przewodnictwa właściwego.
Intensive parameters of multiphase components - overview of numerical methods of calculation based on the effective electrical conductivity.

07.06.2016 mgr inż. Mariusz Czabak
Analiza wpływu długotrwałego obciążenia oraz zmian wilgotności powietrza na zespolone belki drewniano-betonowe.
Analysis of influence of long-term load and changes in air humidity for composite wood and concrete beams.

14.06.2016
Spotkanie podsumowujące.
Closing meeting.


Opole, 25-02-2016r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w 9 Międzynarodowej Konferencji “BRIDGES IN DANUBE BASIN” w imieniu jej głównego organizatora Wydziału Budownictwa Uniwersytetu w Žilinie na Słowacji, a także Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach (jako jednego ze współorganizatorów). Konferencja odbędzie się w Žilinie w dniach 30 września – 1 października 2016r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej konferencji:

http://svf.uniza.sk/kskm/Danubebridges2016/

Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Opole, 16-11-2015r.


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej o/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada 2015r. o godz. 12:00 na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu w Žilinie na Słowacji (Univerzitná 8215/1010 26 Žilina, Sala Rady Wydziału, 3. piętro). Zebranie w zaproponowanej formie jest możliwe dzięki uprzejmości i współpracy z prof. Jánem Bujňákiem - kierownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych i Mostów na Uniwersytecie w Žilinie.

Program spotkania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości.

2. Referaty naukowe:

2.1. Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO.
Wybrane zagadnienia identyfikacji uszkodzeń betonu. Dyskusja (20 min.).

2.2. Mgr inż. Mariusz Czabak, Mgr inż. Karolina Gozarska, Ing. Róbert Induk.
Badania laboratoryjne zespolonej kratownicy stalowo-betonowej przy różnych stopniach wytężenia:
Część 1. Pomiary przemieszczeń i drgań swobodnych. Dyskusja (15 min.).
Część 2. Badania ultradźwiękowe płyty betonowej. Dyskusja (15 min.).

3. Sprawy organizacyjne Komisji (25 min).

4. Podsumowanie.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (na e-mail: z.perkowski@po.opole.pl ).

Łącząc wyrazy szacunku
Przewodniczący Komisji
Dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Opole, November 16, 2015


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

I would like to cordially invite you to the meeting of Committee of Civil Engineering which will be held on Monday, November 30, 2015, at 12:00, at the Faculty of Civil Engineering of University of Žilinia (Slovakia, Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina, Room of the Faculty Council, the 3rd floor). The meeting in the proposed form is possible thanks to kindness and co-operation with Prof. Ján Bujňák – Head of the Department of Structures and Bridges of University of Žilinia.

Program:

1. Opening the meeting.

2. Scientific papers:

2.1. Dr hab. Zbigniew Perkowski, prof. PO.
Selected issues of damage identification in concrete (Wybrane zagadnienia identyfikacji uszkodzeń betonu). Discussion (20 min.).

2.2. Mgr inż. Mariusz Czabak, Mgr inż. Karolina Gozarska, Ing. Róbert Induk.
Laboratory investigation of composite steel-concrete truss at different load-capacity utilization (Badania laboratoryjne zespolonej kratownicy stalowo-betonowej przy różnych stopniach wytężenia):
- Part 1. Measurements of displacements and free vibrations (Pomiary przemieszczeń i drgań swobodnych). Discussion (15 min.).
- Part 2. Ultrasonic investigations of top concrete plate (Badania ultradźwiękowe płyty betonowej). Discussion (15 min.).

3. Organizing matters of the Committee (25 min.).

4. Summary and closing the meeting.

For organizational reasons I would like to ask for early confirmation of the participation (on the mail box: z.perkowski@po.opole.pl ).

Yours sincerely
Chairman of the Committee
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Uprzejmie zapraszam na seminaria Katedry Fizyki Materiałów WBiA PO
oraz Komisji Inżynierii Budowlanej PAN o/Katowice
z TERMOMECHANIKI OŚRODKÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH,
które odbywają się w każdy WTOREK o godz. 9:30 w sali nr 10
na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Program:

06.10.2015
Spotkanie organizacyjne.
Organizing meeting.

13.10.2015 prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Gradientowe przepływy masy w ciele stałym.
Gradient flow of mass in the solid.

20.10.2015 prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Wprowadzenie do pochodnych ułamkowych.
An introduction to the fractional calculus.

27.10.2015 dr inż. Kamil Pawlik
Szacowanie funkcji relaksacji poszczególnych warstw pręta drewnianego.
Evaluation of relaxation function of individual layers wooden rod.

03.11.2015 mgr inż. Mariusz Czabak
Wyniki badań i analiza modalna zespolonej kratownicy stalowej z betonowym pasem górnym.
The test and modal analysis of composite steel truss with concrete top flange.

10.11.2015 dr inż. Andrzej Marynowicz
Odszumianie termogramów – porównanie skuteczności.
Thermograms denoising – the efficiency comparison.

17.11.2015 mgr inż. Karolina Gozarska
Ultradźwiękowe badania płyty zespolonej kratownicy stalowo-betonowej przy różnych stopniach wytężenia.
Ultrasonic tests of concrete slab of steel–concrete composite truss after each loading step.

24.11.2015 dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO
Izolacje transparentne, bilans zysków cieplnych, efektywność działania.
Transparent insulation, its effectiveness and balance of thermal profits.

01.12.2015 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
Badanie zmian współczynnika odbicia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym zaprawy cementowej poddanej działaniu naprężeń ściskających.
Investigation of reflection coefficient changes in the range of visible radiation for cement mortar under compressive stress action.

08.12.2015 dr inż. Andrzej Marynowicz
Wpływ zawilgocenia na pomiar emisyjności materiału porowatego.
The influence of moisture content on the emissivity measurement of porous material.

15.12.2015 dr inż. Kamil Pawlik
Wyznaczanie właściwości reologicznych drewna za pomocą badań dynamicznych.
Determination of rheological properties of wood with the aid of dynamic tests.

22.12.2015 dr inż. Andrzej Kucharczyk
Wpływ zawilgocenia na propagację fali dźwiękowej w materiałach porowatych.
The effect of moisture content on wave propagation in porous materials.

12.01.2016 mgr inż. Mariusz Czabak
Wyniki i analiza badań reologicznych drewniano betonowych belek zespolonych
Results of rheological tests of composite wood and concrete beams with their analysis.

19.01.2016 mgr Agnieszka Bułka
Kinetyka wysychania historycznych cegieł i zapraw wapiennych nasyconych roztworami siarczanu sodu.
The kinetics of drying of historical bricks and lime mortar saturated by sodium sulfate solution.

26.01.2016
Spotkanie podsumowujące.
Closing meeting.


Opole, 20-05-2015


Oddział Katowice - Komisja Inżynierii Budowlanej

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na pierwsze w kadencji 2015-2018 zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej o/PAN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w piątek, 19 czerwca 2015r. o godz. 11:00 na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (Opole, ul. Katowicka 48, sala 108).

Program spotkania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości, wręczenie powołań członkom Komisji w kadencji 2015-2018.

2. Referaty naukowe:

2.1. Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO (Politechnika Opolska),
„Budowa superplastyfikatora a efektywność jego wpływu na właściwości zaczynu cementowego”, dyskusja, 25 min.

2.2. Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok (Politechnika Śląska)
„Elektrochemiczne zabezpieczenie i regeneracja zagrożonego korozją żelbetu”, dyskusja, 25 min.

3. Przerwa na kawę, 15 min.

4. Sprawy organizacyjne Komisji – plan działalności Komisji w nowej kadencji, dyskusja, 40 min.

5. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (na maila: kfm@po.opole.pl).

Licząc na niezawodne Państwa uczestnictwo
Przewodniczący Komisji
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Opole, May 20, 2015


Polish Academy of Sciences - Katowice Branch
Committee of Civil Engineering

Dear Sir/Madam,

on behalf of the Board of Committee of Civil Engineering I would like to cordially invite you to our first meeting in the term 2015-2018. The meeting will be held on Friday, June 19, 2015, at 11:00, at the Faculty of Civil Engineering of Opole University of Technology (Poland, Opole 45-061, Katowicka 48, room 108).

Program:

1. Opening and Welcome Speech, presentation of Nominations for the Committee Members in the term 2015-2018.

2. Scientific papers:

2.1. Dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO (Opole University of Technology),
„Superplasticizer structure and effectiveness of its influence on the properties of cement paste” (in Polish: „Budowa superplastyfikatora a efektywność jego wpływu na właściwości zaczynu cementowego”), discussion, 25 min.

2.2. Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok (Silesian University of Technology),
„Electrochemical protection and regeneration of reinforced concrete affected by corrosion” (in Polish: „Elektrochemiczne zabezpieczenie i regeneracja zagrożonego korozją żelbetu”), discussion, 25 min.

3. Coffee break, 15 min.

4. Organizing matters – plan of activities for the Committee in the new term, discussion, 40 min.

5. Summary and closing the meeting.

For organizational reasons I would like to ask for early confirmation of the participation (on the mail: kfm@po.opole.pl).

Chairman of the Committee
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl