Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 10, rok 2010
(Całe publikacje)


Jan KUBIK
Problemy utrzymania zabytków techniki
Problems of preservation of technical monuments

Paweł FEDCZUK
Zastosowanie próbnego obciążenia w projekcie posadowienia rekonstruowanego obiektu przemysłowego
Application of load test in the foundation design of reconstructed industry building

Piotr GORECKI, Jerzy WYRWAŁ
Relacja wzajemności w zagadnieniu początkowo-brzegowej liniowej termopiezoelektryczności
Reciprocity relation in boundary initial value problem of linear thermopiezoelectricity

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Wpływ mączki granitowej jako wypełniacza w cemencie na właściwości betonu
The influence of granite powder filler on concrete properties

Piotr GORECKI, Jerzy WYRWAŁ
Proces niszczenia murów ceglanych w zabytkowych budynkach i obiektach przemysłowych
Degradation process of old brick walls in monumental and industrial building

Jan KUBIK
Działania światła lasera na powierzchnię ciała stałego
Laser light impact on a surface of solid body

Andrzej KUCHARCZYK
Wykorzystanie metod analizy cyfrowej obrazu do określania powierzchniowego zasolenia
Use of digital image analysis methods to determining surface salinity

Jan KUBIK
Funkcjonał Lagrange?a gradientowej termomechaniki
Lagrange functional in gradient thermomechanics

Edward MAŁEK
Obliczanie przekrojów żelbetowych elementów prętowych z uwzględnieniem nieliniowości fizycznej i geometrycznej
Calculation of reinforced concrete sections of rod members taking into consideration physical and geometrical nonlinearity

Petr MARTINEC, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Jiří ?ČUČKA, Martina PEŘINKOVÁ
Mortars in fragments of gothic masonry from Staříč
Malty na fragmentech gotického zdiva ze Staříče

Andrzej MARYNOWICZ
Wpływ gradientu temperatury na współczynnik przewodzenia ciepła
Temperature gradient infuence on insulating materials thermal conductivity

Arkadiusz MORDAK, Zbigniew MAŃKO
Analiza MES belek mostu sprężonego wzmocnionych taśmami cfrp pod obciążeniem statycznym
Analysis of post-tensioned concrete road bridge girders strengthened by cfrp strips using FEM under static load

Piotr OPAŁKA
Adaptacja historycznego obiektu poprzemysłowego do nowej funkcji
Adaptation of historical post-industrial building into the new function

Kamil PAWLIK
Proces pełzania drewna zaatakowanego przez mikroorganizmy
The creep process of wood attacked by microorganisms

Zbigniew PERKOWSKI
Metoda wyznaczania dyfuzyjności cieplnej na podstawie pomiarów termowizyjnych. Podstwy teoretyczne
A method of determining of thermal diffusivity based on thermographic measurements. Theoretical background

Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA
Model matematyczno-fizyczny rury cieplnej ze strukturą kapilarną
Mathematical-physical model of heat pipe with capillary structure

Martin VAVRO, Jana BOHÁČOVÁ, David BUJDO?, Jaroslav NOVÁČEK, Václava TOMKOVÁ, Jozef VLČEK, Filip OVČAČÍK
Primární ochrana povrchu betonu pomocí alkalicky aktivovaných materiálů
Primary protection of concrete surface using alkali activated materials

Barbara VOJVODÍKOVÁ
Plochy brownfields verzus lokality staré ekologické zátě?e a jejich evidence
Brownfield and contaminated sites and their databases

Jan KUBIK, Joachim RZEPKA
Ocena uszkodzeń konstrukcji
Estimation of structures damage

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl