Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 1, rok 2000ABDUL RACHMAN ALI, ADAM ZYBURA
Określenie przebiegu ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie zadania odwrotnego równania dyfuzji.
Estimation equations parameters of electrodiffusion chlorides in process of extraction of contaminated concrete

STEFANIA GRZESZCZYK
Korozja chemiczna betonu po długoletnim okresie eksploatacji.
Chemical corrosion of concrete after a long term exploatation

ZDENEK KALA, JINDŘICH MELCHER
Návrhová únosnost tlačeneho ocelového prutu
Design strength of steel compression member

JAN KUBIK
Procesy termomechaniczne w fibrobetonach
Thermomechanical processes in fibroconcretes

JAROSLAV ŘIMAL
Vliv teplotnich poli na konstrukci Karlova mostu v Praze
Temperature effect on the bridge structure of Charles Bridge in Prague

MILAN MORAVČIK
Efekt pionowego usztywnienia toru na jego dynamiczną reakcję
Effect of the vertical track stiffnes on its dynamic response

MARTIN MORAVČIK
Efekt pionowego usztywnienia toru na jego dynamiczną reakcję
Deformation model for reinforced concrete beam in crack stage

JADWIGA ŚWIRSKA
Obliczanie temperatury wielowarstwowej przegrody budowlanej przy uwzględnieniu ciepła kondensacji ? procedura iteracyjna
Calculation of temperature of multilayer building envelopes with taking into account a condensation heat ? iterative procedure

WALTER WUWER
Półsztywne połączenia zakładkowe w zastosowaniu do elementów z profili giętych na zimno
Semi ? rigid lap jointes in application for the structural members made of cold ? formed section

JERZY WYRWAL
Analiza ustalonego przepływu ciepła i pary wodnej w porowatej przegrodzie budowlanej
Analysis of steady ? state heat and vapour transfer in porous building wall

WIESLAW ZAMOROWSKI
Badanie wysychania, odkształceń i naprężeń skurczowych betonów o podwyższonej wytrzymałości
Test of drying, shrinkage strain and shrinkage stresses concrete of improved strength

Z działalności Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach


Wspomnienia

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl