Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 5, rok 2005


Wstęp

Volodymyr BOYCHUK
Ocena procesu twardnienia materiałów cementowych z pomiaru właściwości elektrycznych
Estimation of cement-based materials hardening process using electrical properties measurement

Václav CEPEK, Jiří LUK?, Petra DONÉ
Návrh dimenzování drátkobetonu na ohyb
Dimensioning of fibre-concrete elements subjected to bending

Radim ČAJKA, Petr MAŇÁSEK
Laboratorní zkou?ky a numerické modelování reologických kluzných spár
Laboratory tests and numerical modelling of rheological sliding joints

Vlasta DOLE?ALOVÁ
Analýza vlivu výplní spár sendvičových panelů na oplá?tění budov
Influence analysis of the joint?s fillers of the sandwich panels on the cladding

Paweł FEDCZUK
Sprężysto-plastyczny model ośrodka o nieliniowym prawie wzmocnienia
Elasto-plastic model of medium with nonlinear hardening rule

Luká? FIALA, Zby?ek PAVLÍK, Milena JIŘIČKOVÁ, Pavla ROVNANÍKOVÁ, Robert ČERNÝ
Experimentální studium přenosu vody a dusičnanů v energosádře
Experimental study of water and nitrate transport in FGD gypsum

Katarzyna GĄSIOREK
Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno-porowatym materiale budowlanym na przykładzie gładzi gipsowej
Determining of water flow coefficient in capillary- porous building materials

Stefania GRZESZCZYK, Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Wpływ mikrowypełniacza wapiennego na wybrane właściwości tworzyw cementowych
The influence of limestone microfiller on the chosen properties of cement materials

Petr JANAS, Martin KREJSA, Karel JANAS, Ivan KOLO?
Ocelová oblouková výztu? ? statické ře?ení
Steel arch support ? static solution

Mariusz JAŚNIOK
Badania zasięgu polaryzacji zbrojenia w warunkach korozji równomiernej metodą spektroskopii impedancyjnej
Polarisation range tests of the reinforcement under uniform corrosion conditions using impedance spectroscopy method

Tomasz JAŚNIOK
Zastosowanie dwóch elektrod pomocniczych do szacowania zasięgu polaryzacji w badaniach korozyjnych betonu
Using two counter electrodes in DC electrochemical tests for estimating of corrosion rate of reinforcing bars

Jadwiga JĘDRZEJCZYK-KUBIK, Tomasz KRYKOWSKI
Przepływy masy i degradacja struktury w materiałach typu Voigta
Flow of mass and degradation of structure in Voigt medium

Milena JIŘIČKOVÁ, Robert ČERNÝ
Přenos vlhkosti ve dvouvrstvých systémech
Moisture transport in two-layer systems

Libor KASL, Jiří BRO?OVSKÝ, Alois MATERNA
Analýza konstrukce zatí?ené seismickým jevem
Analysis of structure loaded with seismic event

Krzysztof KORGA, Sławomir KIEŁTYK, Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Wpływ sposobu dozowania superplastyfikatorów tradycyjnych i nowej generacji na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych
The influence of the dosage way of traditional and new generation superplasticizers on compresion strenght of cement mortars

Juraj KRÁLIK, Tomá? VARGA
Pravdepodobnostná a deterministická analýza po?iarnej odolnosti zdru?eného ocežového rámu v systéme ANTHILL a ANSYS
Safety and reliability analysis of the steel frame fire resistance

Tomasz KRYKOWSKI
Termodynamiczny model degradacji prętów zbrojeniowych w konstrukcjach betonowych
Thermodynamical model of degradation of reinforcement bars in concrete structures

Jan KUBIK, Zbigniew NAJZAREK
Fluidyzacja cząstek ferromagnetycznych w poprzecznym wirującym polu magnetycznym
Fluidization of ferromagnetic particles in a transverse rotary magnetic fields

Jan KUBIK, Piotr OŚLIZŁO
Utrata stabilności lepkosprężystego pręta warstwowego z mikrouszkodzeniami
Loss of stability of viscoelastic damaged layered rod

Andrzej KUCHARCZYK
Przewodność cieplna w mikrospękanym materiale porowatym
Heat conductivity in micro-cracked porous materials

Andrzej KUCHARCZYK, Kamil PAWLIK
Szacowanie mikrouszkodzeń towarzyszących przepływom cieplno-dyfuzyjnym
The valuation micro-damages concurrent the heat flows and diffusion

Jiři MADĚRA, Pavel TESÁREK, Robert ČERNÝ
Počítačová simulace vlhkostně-teplotního chování obvodového plá?tě na bázi lité sádry
Computational simulation of hygrothermal behaviour of building envelopes on cast gypsum basis

Andrzej MARYNOWICZ
Wpływ grubości próbki na wyniki badania współczynnika absorpcji wody w materiale budowlanym
Influence of sample height on the water absorption coefficient measurements in building material

Michał MATHEJA
Wpływ kształtu przekroju na czas utraty nośności w czasie pożaru
Shape of cross-section effect on critical time of weight-bearing capacity during fire

Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA
Wpływ rodzaju kruszywa na wybrane właściwości betonów wysokowartościowych
The influence of the types of aggregate on the durability of high performance concrete

David MIKOLÁ?EK, Jiří BRO?OVSKÝ, Alois MATERNA
Modelování dřevěných konstrukcí s uvá?ením ortotropních vlastností materiálu
Finite element modelling of timber structures with respect to orthotropic properties

Eva MŇAHONČÁKOVÁ, Milena JÍŘÍČKOVÁ, Stefania GRZESZCZYK, Robert ČERNÝ
Właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych
Basic hydric properties of self compacting concrete

Milan MORAVČÍK
Vplyv dynamického a únavového za?a?enia na predpäté betónové popdvaly
Effect of the dynamic and fatigue load on the prestressed concrete sleepers

Zbigniew NAJZAREK
Nano-struktury w procesie otrzymywania materiałów budowlanych
Nano-structures in the process of the building materials preparation

Miroslav NEULINGER, Tomá? TRCHALÍK
Důl Michal ? netradiční rekonstrukce
Mine Michal - nontraditional reconstruction

Kamil PAWLIK
Wpływ mikrospękań materiału na współczynnik dyfuzji
Influence of material micro-damages on diffusion coefficient

Zby?ek PAVLÍK, Petr MICHÁLEK, Robert ČERNÝ
Hydrofilní materiály na bázi minerální vlny s kolmými vlákny
Hydrophilic mineral wool materials with perpendicular fiber orientation

Zbigniew PERKOWSKI
Szacowanie mikrouszkodzeń ciała na podstawie zmian temperatury
Estimation of body damage on the basis of temperature changes

Jerzy SĘKOWSKI
Poprawne posadowienie - warunkiem niezawodności pracy budowli
Correct footing as a condition of reliable work of construction

Jozef SUMEC, Miroslav MALAST
-----
Cylindrical shells under ?shock? load effects159

Jadwiga ŚWIRSKA
Pierwszy etap wysychania jednorodnej przegrody budowlanej w warunkach nieizotermicznych
First stage of drying of homogeneous building envelope in non-isothermal conditions

Jan TOMAN, Lucie ZUDA, Robert ČERNÝ
Tepelné vlastnosti alkalicky aktivovaných aluminosilikátových materiálů za vysokých teplot
Thermal properties of alkali-activated aluminosilicate materials at high temperatures

Barbara WIECZOREK
Analogie równań opisujących proces termodyfuzji w ośrodku ciągłym i mikropolarnym
Analogy between equations of thermodiffusion process in the continuous medium and the micropolar medium

Walter WUWER, Bernard KOWOLIK
Sztywność naroża w ramie z kształtowników giętych 1
Rigidity of the quoin in a frame of sheet-metal sections

Jerzy WYRWAŁ
O prędkości dyfuzyjnej w zagadnieniach przenoszenia ciepła i masy w porowatych materiałach budowlanych
On the diffusion velocity for heat and mass transfer problems in porous building materials

Jan ZAMOROWSKI
Wstępnie zdeformowany płaski element prętowy typu Timoshenki
Initially strained flat bar of the Timoshenko type

Adam ZYBURA
Migracja chlorków w betonie
Migration of chloride in concrete

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl