Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 4, rok 2004Tomasz KRYKOWSKI, Bernard KOWOLIK
Analiza statyczna konstrukcji stalowych poddanych działaniu wysokich temperatur
Static analysis of a steel structure subjected to high temperature

Zby?ek PAVLÍK, Milena JIŘIČKOVÁ, Robert ČERNÝ
Testování vícevrstvé stavební konstrukce na bázi vysokopevnostního betonu v semi-scale podmínkách
Semi-scale testing of multi-layered building envelope on the basis of HPC in difference climate conditions

Pavel TESÁREK, Lucie FRIEDLOVÁ, Jiří KOLÍSKO, Pavla ROVNANÍKOVÁ, Robert ČERNÝ
Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti modifikované sádry: vliv plastifikátorů
Thermal and hygric properties of modified gypsum: the effect of plasticizers

Jan TOMAN, Jitka PODĚBRADSKÁ, Robert ČERNÝ
Vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot
High-temperature properties of composite building materials

Milena JIŘIČKOVÁ, Petr MICHÁLEK, Zby?ek PAVLÍK, Robert ČERNÝ
Materiály na bázi hydrofilní minerální vlny prahové úrovně
Threshold level materials on the basis of hydrophilic mineral wool

Pavel TESÁREK, Vratislav TYDLITÁT, Pavla ROVNANÍKOVÁ, Robert ČERNÝ
Vliv hydrofobizace na vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami
Effect of hydrophobization on the properties of lime plasters with pozzolanic admixtures

Stefania GRZESZCZYK, Pavla ROVNANIKOVA
Wpływ zwiększonej ilości mikrowypełniacza w postaci popiołów lotnych w cemencie na trwałość betonów samozagęszczalnych
The influence of greater amount of microfiller as fly ash in cement on the durability of self compacting concrete

Jozef SUMEC, Milan SOKOL, Ivana VÉGHOVÁ, Peter KLEIMAN
-----
Service instability of pipeline system due to its ovality

Pavel ROVNANÍK, Zbyněk KER?NER, Břetislav TEPLÝ, Pavla ROVNANÍKOVÁ
Index spolehlivosti a navrhování ?elezobetonových konstrukcí na trvanlivost
Index of reliability and design of reinforced concrete structures for durability

Peter HÄUPL, Heiko FECHNER
-----
The hygrothermal behaviour of the sandstone cupola of the "Church of Our Lady" in Dresden, Germany

Jerzy WYRWAŁ
Przewodzenie ciepła w porowatych materiałach budowlanych
Heat conduction in porous building materials

Volodymyr BOYCHUK
Przepływ prądu elektrycznego przez zaczyny cementowe
Current flow through cement pastes

Jan KUBIK
Twierdzenie o wzajemności dla termodyfuzji w mikropolarnym lepkosprężystym ciele z uszkodzeniami mechanicznymi .
Reciprocal theorem for thermodiffusion in micropolar viscoelastic solid with mechanical damage

Vladimír KRI?TOFOVIČ, Kamila KOTRASOVÁ
Vplyv náhodne premenných parametrov podlo?ia na kmitanie základových dosiek na nehomogénnom Pasternakovom modeli
Influence of random variable parameters of the subsoil on the vibration of foundation plates on non-homogenous Pasternak´s model

Tomasz JAŚNIOK, Adam ZYBURA
Zasięg oddziaływania prądu polaryzacji podczas badań korozyjnych elementów zbrojonych
The zone of polarisation current influence during corrosion test in concrete elements

Mariusz JAŚNIOK, Tomasz JAŚNIOK, Adam ZYBURA
Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia z uwzględnieniem wilgotności betonu
Electrochemical tests of reinforcement corrosion with taking into consideration concrete humidity

Jan ZAMOROWSKI
Przemieszczenia kratowej wieży z węzłami podatnymi na przesuw przy obciążeniach cyklicznie zmiennych
The displacement of the truss steel tower with the axially flexible joints subject to cyclically varying loads

Milan MORAVČÍK
Dynamická analýza kon?trukcie trate
Dynamic analysis of the railway structure

Zbigniew PERKOWSKI
Twierdzenie o wzajemności dla ciała z uszkodzeniami
Reciprocity principle for damaged body

Jan KUBIK, Jadwiga ŚWIRSKA
Zależność efektywnego współczynnika dyfuzji pary wodnej w tworzywach gipsowych i cementowych od ich porowatości od porowatości
Dependence of effective diffusion coefficient of gypsum and cement mortar on porosity

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Wpływ rodzaju superplastyfikatora na ciepło twardnienia i wytrzymałość wybranych tworzyw sztucznych
Effect of superplasticizers on the heat evolution rate of cement pastes and the strength of mortars

Jan KUBIK
O kinetyce narastania zgorzeliny drewna w pożarze
About the kinetics of increase of the wood fire scale

Jan KUBIK, Joachim RZEPKA
Propagacja fali w uszkodzonym piezoelektrycznym pręcie warstwowym
Propagation of waves in piezoelectric stratified bar with damage

Jadwiga JĘDRZEJCZYK?KUBIK
Twierdzenie wariacyjne dla termo-piezoelektryczności lepkosprężystej z uwzględnieniem uszkodzeń
Variational theorem for theory of thermopiezoelectricity with damage

Józef GIGIEL
Skurcz w elementach betonowanych dwuetapowo
Shrinkage in two stage concreted elements

Krzysztof FLIGIER, Edmund CZOPOWSKI
Proces technologiczny i warunki realizacji obiektów inżynierskich a problem niezawodności konstrukcji na przykładzie żelbetowych komór napowietrzania oczyszczalni ścieków
Technological process and performance conditions of engineering objects and structure reliability problem and ferroconcrete aeration chambers of sewage-treatment plant

Jerzy BOCHEN, Tomasz MUZYCZUK
Wpływ nieciągłości warstwy termoizolacyjnej na trwałość cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych
Influence of uncontinuity of thermal insulation on durability of thinlayer facade plasters

Patrycja OCHOJSKA, Jan ŚLUSAREK
Wstępna analiza odporności mrozowej betonów bazaltowych
Preliminary analysis of frost resistance of basalt concrete

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl