Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 7, rok 2007
(Całe publikacje)

Wstęp

Krzysztof GÓRSKI
Zasięg obszaru stanu granicznego w gruncie współpracującym ze stalową konstrukcją z blachy falistej
Calculations of the range of the limit state in the soil in interaction with the multi plate corrugated steel structure

Grzegorz GREMZA
Badania nośności betonu na przecinanie
Investigation method of shear transfer in concrete

Krzysztof GÓRSKI, Marek WYJADŁOWSKI
Obliczenia wskaźnika stateczności nasypu z granulatu popiołowego
Numerical modelling of the slope stability of road embankment reinforcement geomembrane mattress

Krzysztof GÓRSKI, Marek WYJADŁOWSKI
Projektowanie konstrukcji drogi na słabozagęszczonym podłożu gruntowym
Modelling of roads embankment on the unconsolidation of the made soils

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Wpływ wypełniaczy wapiennych na ciepło twardnienia cementu
The influence of limestone fillers in cement on the heat of hardening

Darja KUBEČKOVA SKULINOVÁ, Kateřina KUBENKOVÁ, Zdeněk GALDA
-----
Possible future use of abandoned buildings in industrial territories

Jan KUBIK
Dyfuzja w materiałach gradacyjnych
Diffusion in gradation materials

Jan KUBIK, Iveta SKOTNICOVÁ, Jiři VAVERKA
Aktualne problemy fizyki budowli
The prospects of building physics

Andrzej KUCHARCZYK
Wysychanie zabytkowych murów z cegły
Drying of monumental brick walls

Andrzej MARYNOWICZ, Jadwiga ŚWIRSKA, Jerzy WYRWAŁ
Wyznaczanie współczynnika dyfuzji pary wodnej w ujęciu losowym
Random approach for water vapour diffusion coefficient evaluation

Eva MŇAHONČÁKOVÁ, Pavel TESÁREK, Robert ČERNÝ
Vlhkostní parametry vysokohodnotného betonu po vystavení působení solí
Hygric properties of HPC exposed to salt attack

Zbysek PAVLÍK, Milena PAVLÍKOVÁ, Robert ČERNÝ
Akumulační parametry solí pálených cihel
Salt binding parameters of ceramic bricks

Kamil PAWLIK
Wyznaczanie funkcji pełzania drewna w ujęciu losowym
Determining of creep function of wood as a random case

Zbigniew PERKOWSKI
Narastanie uszkodzeń w materiale sprężysto-kruchym w ujęciu probabilistycznym
Probabilistic description of damage evolution in elastic-brittle material

Zbigniew PERKOWSKI
Ocena nośności zbrojonych beleczek z zaprawy cementowej w różnych stanach zawilgocenia
Load capacity assessment of cement mortar reinforced beams in various states of humidity

Martina PEŘINKOVÁ
Výzkum úspě?nosti pou?ití sanačních omítek na historických objektech při jejich dlouhodobém působení
The research of a success of the restored plasters on historical buildings within a long time period of operation

Jerzy PILŚNIAK , Barbara Wieczorek
Sprzężenie przepływu cieplno-dyfuzyjnego w ujęciu numerycznym
Coupling of heat flow and mass flow in numerical formulation

David PUSTKA, Pavel MAREK
-----
Durability analysis of a reinforced concrete member using probabilistic SBRA method

David PUSTKA, Pavel MAREK
-----
Serviceability assessment of a reinforced concrete one-way slab using probabilistic SBRA method

Pavla Rovnanikova, Stefania Grzeszczyk
Odporność betonów samozagęszczalnych na bazie cementu żużlowego (CEM III) na działanie środowisk zawierających jony chlorkowe
Resistance of self-compacting concretes on the basis of slag cement (CEM III) to environments containing chlorine ions

Jozef SUMEC, Miroslav MALAST, Ivana VÉGHOVÁ
-----
Modelling in non-linear viscoelasticity

Jan ŚLUSAREK, Aleksandra KOSTRZANOWSKA
Analiza zużycia i sposób naprawy żelbetowej konstrukcji słupowej
Waste analysis and the method of repair of reinforced concrete columnar structure

Jadwiga ŚWIRSKA
Szacowanie współczynnika filtracji w kolumnie filtracyjnej
Estimation of filtration coefficient in filtration column

Jan TOMAN, Jitka NĚMEČKOVÁ, Robert ČERNÝ
Měrná tepelná kapacita stavebních materiálů za vysokých teplot
Specific heat capacity of building materials at high temperatures

Jerzy WYRWAŁ, Andrzej MARYNOWICZ, Jadwiga ŚWIRSKA
Oszacowanie energii dyfuzji w przypadku wilgotnego powietrza
Estimation of diffusion energy in wet air

Barbara WIECZOREK
Rozwiązanie fundamentalne zagadnienia quasi-statycznego stacjonarnej termodyfuzji w ośrodku sprężystym o właściwościach mikropolarnych
Fundamental solutions for the quasi-static and stationary problem of thermodiffusion process in the elastic solid of micropolar properties

Jerzy WYRWAŁ, Andrzej MARYNOWICZ, Jadwiga ŚWIRSKA
Wybrane modele efektywnej przewodności cieplnej porowatych materiałów budowlanych - I: przegląd
Selected models of effective thermal conductivity of porous building materials I Review

Jan ZAMOROWSKI
Tensory Greena-Lagrange'a i Pioli-Kirchhoffa w płaskim elemencie belkowym
Green-Lagrange's and Piola-Kirchhoff's tensors in a flat beam element

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl