Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Wstęp

Patrik BAYER, Dita MATESOVÁ
Vliv vodního součinitele na mechanické vlastnosti betonu se vztahem k jeho pórové struktuře
The effect of water-cement ratio on mechanical properties and pore structure of concrete

Volodymyr BOYCHUK
Modelowanie przemian strukturalnych w twardniejących materiałach cementowych
Modelling of structural changes in hardened cement-based materials

Paweł FEDCZUK
Wektor sił residualnych dla płaskiego dwuwęzłowego elementu słupowego
Residual forces vector for plane two-nodes column element

Luká? FIALA, Zby?ek PAVLÍK, Milena JIŘIČKOVÁ, Robert ČERNÝ
Výpočet součinitele vlhkostní vodivosti a difúzního součinitele chloridů pískovce s pou?itím dat z jediného experimentu
Calculation of moisture diffusivity and chloride diffusion coefficient of sandstone using data from a single experiment

Stefania GRZESZCZYK, Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Mrozoodporność betonu samozagęszczalnego zawierającego jako wypełniacz mączkę dolomitową
Freeze resistance of self compacting concrete containing dolomite as a filler

Stefania GRZESZCZYK, Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA
Wpływ żużla wielkopiecowego w cemencie na mikrostrukturę matrycy cementowej w betonach
Influence of blast furnance slag in cement on the microstructure of cement matrix in concretes

Mariusz JAŚNIOK
Wpływ spasywowanej powierzchni zbrojenia na rozkład prądów polaryzacji podczas pomiarów impedancyjnych
Influence of the passivated reinforcement surface on the distribution of polarization currents during the impedance measurements

Norbert JEND?ELOVSKÝ, Jozef SUMEC
Analýza podzemného kolektoru pri teplotnom za?a?ení
Stress-strain analysis of temperature loading collector system

Jadwiga JĘDRZEJCZYK-KUBIK
O termodyfuzji w polu elektrycznym
Thermodiffusion in electric field

Petr KONEČNÝ, Paul TIKALSKY, David TEPKE
Pravděpodobnostní odhad chování mostovky s ohledem na vnikání chloridů
Probabilistic performance assessment of a bridge deck with regards to chloride ion ingress

Vladimír KRI?TOFOVIČ
Pravdepodobnostná analýza sústavy točivý stroj-blokový základ-podlo?ie
Reliability analysis of the system rotation machine-block foundation-subsoil

Karel KUBEČKA
Rizika staveb
Risk of structures

Jan KUBIK, Iveta SKOTNICOVÁ, Jiři VAVERKA
Straty mocy cieplnej płaskich kolektorów cieczy
Thermal power decrease of flat liquid collector

Jan KUBIK, Joachim RZEPKA
Termomechanika efektu elektrostrykcyjnego
Thermomechanics of the electrostriction effect

Jiři MADĚRA, Robert ČERNÝ
Počítačová simulace netradiční metody vysou?ení stavební konstrukce posti?ené povodní
Computational simulation of a non-traditional method for drying-out of building envelopes affected by flood

Pavel MAREK, David PUSTKA
Pravdepodobnostní posudek trvanlivosti konstrukcí metodou SBRA
Probabilistic durability assessment of structures using SBRA method

Alois MATERNA, Jiři BRO?OVSKÝ, Ivan KOLO?
Numerické modelování zděných konstrukcí
Numerical modelling of masonry structures

Petr MICHÁLEK, Vratislav TYDLITÁT, Robert ČERNÝ
Transportní vlastnosti vody a roztoku soli hydrofilní minerální vlny s vysokou objemovou hmotností
Water and salt solution transport properties of high-density hydrophilic mineral wool

Milan MORAVČIK
Dynamické vlastnosti pru?ných podlo?iek z elastomerom
Dynamic properties of the resilient pads from elastomeric materials

Miroslav MYNARZ, Martin KREJSA
Nelineárni analýza klenby tunelu
Non-linear analysis of tunnel arc

Zby?ek PAVLÍK, Luká? FIALA, Henryk SOBCZUK,Zbigniew SUCHORAB, Robert ČERNÝ
Aplikace metody TDR pro stanovení obsahu vlhkosti materiálu na bázi kalcium silikátu
Application of TDR method for determination of moisture content in calcium silicate

Zby?ek PAVLÍK, Petr MICHÁLEK, Robert ČERNÝ
Experimentální stanovení vlhkostně-tepelné funkce obvodového plá?tě s tepelnou izolací z hydrofilní minerální vlny v podmínkách blízkých realitě
Experimental assessment of hygrothermal performance of a building envelope with hydrophilic mineral wool thermal insulation in semi-scale conditions

Kamil PAWLIK, Jiří BRO?OVSKÝ
Sprężysto-plastyczne ośrodki wieloskładnikowe z mikrouszkodzeniami
Elasto-plastic multicomponent medium with microcracks

Zbigniew PERKOWSKI
Szacowanie uszkodzeń w ośrodku na podstawie pomiarów przemieszczeń
Estimation of damage in a body on the basis of displacement measurements

Jerzy PILŚNIAK
Analiza stabilności wybranych układów prętowych z uwzględnieniem pełzania
Analysis of stability for simple framework and compressed column with consideration to nonlinear creep

Darja SKULINOVÁ, Kateřina KUBENKOVÁ
Sni?ování energetické náročnosti budov, udr?itelná výstavba
Reducing energy intensity of buildings, sustainable buildings

Jaroslav SOLAŘ
Návrh spodní stavby z hlediska stavební tepelné techniky
-----

Oldřich SVITÁK, Pavla ROVNANĺKOVÁ
Vlastnosti silikátové izolace vytvořené v povrchu betonu
Properties of silicate waterproofing in concrete surface layer

Jadwiga ŚWIRSKA
Współczynnik dyfuzji pary wodnej miarą zmian struktury zaczynu cementowego
Coefficient of water vapour diffusion as measure of cement paste strukture

Hana ?EVČÍKOVÁ, Marie HU?KOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ
Sanace vlhkého zdiva
-----

Pavel TESÁREK, Vratislav TYDLITÁT, Robert ČERNÝ
Sledování vývoje hydratačního tepla sádry
Monitoring the course of hydration heat development of gypsum

Jan TOMAN, Lucie ZUDA, Robert ČERNÝ
Vysokoteplotní tepelné vlastnosti alkalicky aktivovaných aluminosilikátových materiálů s elektroporcelánovým plnivem
High-temperature thermal properties of alkali-activated aluminosilicate materials with electrical porcelain filler

Barbara WIECZOREK
Zależności między współczynnikami sprzęgającymi w procesie termodyfuzji w ośrodku o własnościach mikropolarnych
The dependences between the coupling coefficients for the thermodiffusion process in the body of micropolar properties

Mirosław WIECZOREK
Komputerowe obliczanie dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo przekrojów żelbetowych
The computer calculation of the bi-directional eccentric compression and tension for the reinforced concrete sections

Jerzy WYRWAŁ
Podstawy fizyczne procesu zamarzania wody w porowatych materiałach budowlanych
Physical foundations of water freezing process in porous building materials

Adam ZYBURA, Andrzej ŚLIWKA
Badanie działania inhibitora migrującego w warunkach rozwiniętej korozji zbrojenia
Test of migrating inhibitor working in conditions of developed reinforcement corrosion

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl