Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 2, rok 2001


Wprowadzenie

Henryk ACHTELIK, Karl MRACZNY
Wyznacznie funkcji pełzania i relaksacji kompozytu zbrojonego
Determination of the function of creep and relaxation for the reinforced composite

Jan BUJŇÁK, Jaroslaw ODROBIŇÁK
K výskumu skutočného pôsobenia spriahnutých kon?trukčných prvkov
Research on real behaviour of composite structural elements

Aleksandr GACHKEVICH, Vladimir ASTASHKIN, Teresa KOZAKEVICH, Anna RAWSKA-SKOTNICZNY
Szczątkowe naprężenia strukturalne w elementach konstrukcji budowlanych wyprodukowanych ze stali o malej zawartości węgla.
Structural residual stresses in the elements of building constructions made from low alloys steels

Mariusz JAŚNIOK, Adam ZYBURA
Ocena skuteczności zabiegu elektrochemicznej realkalizacji betonu
The essessment of concrete electrochemical realkalization efficiency

Jadwiga JĘDRZEJCZYK-KUBIK
Termomechanika przepływów jonowych
The termomechanics of ionen flows

Jiři KALA
Vliv větru na dynmické chowáni mostních konstrukcí
Dynamic behaviour of bridge under the influence of wind forces

Zdeněk KALA
Prawděpodobnostni posudek ocelového rámu metodou importance sampling
Probability evaluation of a steel frame by the importance sampling method

Zdeněk KALA, Jiři KALA, Břetislav TEPLÝ
Vliv imperfekcí na únosnosnost nosníku namáhaného na ohyb
Effect of technological imperfections on bearing capacity of steel members

Zbigniew KOWAL
Mechanizm kruchego pękania ściskanych prętów kompozytowych
Mechanizm of brittle fracture of compressed compozite rods

Vladimír KRI?TOFOVIČ, ?tefan KOLCUN
Spolupôsobenie ve?owych vodojemov s podlo?im pri seizmickom budení
Interaction of tower water tank with soil during seismic motion

Tomasz KRYKOWSKI
Komputerowa metoda analizy prętów o niejednorodnym przekroju i złożonej geometrii
Computer method of the analisis of the beam with nonhomogenous cross section and complex geometry.

Jan KUBIK
Opis niszczenia drewna wywolany mikroorganizmami
Description of microorganism wood damage

Michał MATHEJA
Wpływ sił tnących na wytężenie konstrukcji stalowych w czasie pożaru
The influence of the shearing forces on estimation of the condition of the steelwork in fire

Milan MORAVČIK
Spol'ahlivost' predpätých betónowých podwalov po?kodenych trhlinami
Reliability of the prestressed concrete sleepers with the cracks

Zbigniew PERKOWSKI
Narastanie uszkodzeń w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych w wyniku dyfuzji
The damage growth in building capillary-porous materials as a result of diffusion

Jozef SUMEC, Peter KLEIMAN
Trvanlivost potrubných systémov
Durability of pipeline systems

Jiři ?EJNOHA, Marie KALOUSKOVÁ, Eva NOVOTNÁ
Praděpodobnost poruchy panelových budov zatí?ených teplotou
Failure probability of shear wall buildings loaded by temperature impact

Břetislav TEPLÝ, Helena KRÁLOVÁ
Vliv oxidu uhličitého v obklopujícím prostředi na trvanlivost ?elezobetonových konstrukcí
Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures

Jozef VIČAN, Peter KOTE?
Vpllyv korózie na ?ivotnost' kon?trukcných prvkov
Corrosion effect on the structural element durability

Walter WUWER
Wpływ podatności węzłów na pracę statyczną ramy wykonanej z elementów cienkościennych
The effect of semi-rigid nodes on the static behaviour of a frame constructed of thin-walled elements

Jerzy WYRWAŁ
O zasadzie minimalnej produkcji entropii w ustalonym procesie przewodzenia ciepła
On the principle of minimal entropy production in the stationary heat conduction process

Jan ZAMOROWSKI
Efekty II rzędu w obliczeniach kratowej wieży
Second order effect in the structural analisis of the latticed framework

Z działalności Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl