Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 13, rok 2013
(Całe publikacje)


STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

Jerzy WYRWAŁ
ZASADA WARIACYJNA ELEKTROSTRYKCJI
VARIATIONAL PRINCIPLE OF ELECTROSTRICTION

Jan BUJNAK, Jelena M. DJOKOVIĆ, Ružica R. NIKOLIĆ
-----
OPTIMAL PLATES WITH PRISMATIC CORES

Ľuboš HRUŠTINEC, Jozef SUMEC, Jozef KUZMA
POROVNANIE VYPOČÍTANÝCH A IN SITU NAMERANÝCH HODNÔT SADNUTIA OBJEKTU MSVP
COMPARISON OF NUMERICALLY CALCULATED AND IN SITU MEASURED VALUES OF THE SETTLEMENTS OF ISFSF BUILDING

Mária MINÁROVÁ
NESTACIONÁRNA ROVNICA VEDENIA TEPLA S PRIRODZENÝMI OKRAJOVÝMI PODMIENKAMI – KONEČNOPRVKOVÁ ANALÝZA
TRANSIENT HEAT EQUATION WITH NATURAL BOUNDARY CONDITIONS – FINITE ELEMENT ANALYSIS

Katarzyna DOMAGAŁA, Adam ZYBURA
WPŁYW DODATKU DO BETONU POPIOŁÓW Z KOTŁÓW FLUIDALNYCH NA PRZEBIEG PROCESÓW KOROZYJNYCH STALI ZBROJENIOWEJ
INFLUENCE OF FLUIDIZED BED BOILER ASH ADDITIVE TO CONCRETE ON THE COURSE OF CORROSION PROCESS OF REINFORCING STEEL

Jan KUBIK
SYMETRIE SZCZEGÓLNYCH TEORII GRADIENTOWYCH
SYMMETRIES OF PARTICULAR GRADIENT THEORIES

Radosław KUPCZYK
NOŚNOŚĆ ZARYSOWANEJ OTULINY NA WYŁAMANIE
CAPACITY OF THE CRACK CONCRETE COVER ON BREAKING

Jan KUBIK, Andrzej KUCHARCZYK
OCENA STANU ZAWILGOCENIA I ZASOLENIA POLICHROMII BRZESKICH
ESTIMATION OF MOISTURE AND SALT CONTENT IN HISTORIC PAINTINGS NEAR BRZEG

Zofia SZWEDA, Adam ZYBURA
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI CHLORKÓW W BETONIE NA PODSTAWIE BADAŃ W POLU ELEKTRYCZNYM
DETERMINATION OF THE DIFFUSIVITY OF CHLORIDE IONS IN CONCRETE BASED ON TESTS IN ELECTRIC FIELD

Jerzy WYRWAŁ
ZASADA WZAJEMNOŚCI W ELEKTROSTRYKCJI
RECIPROCITY PRINCIPLE OF ELECTROSTRICTION

Stefania GRZESZCZYK, Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Jolanta KOWALSKA
WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE POPIOŁÓW LOTNYCH Z KOTŁÓW FLUIDALNYCH
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF FLUIDIZED BED BOILERS FLY ASH

Tomasz KRYKOWSKI
SZEŚCIOSKŁADNIKOWY MODEL DEGRADACJI ŻELBETU W WARUNKACH KOROZJI CHLORKOWEJ
SIX COMPONENT MODEL OF REINFORCED CONCRETE DEGRADATION IN THE CASE OF CHLORIDE CORROSION

Mariusz CZABAK, Zbigniew PERKOWSKI
ANALIZA EKSPERYMENTALNA SZTYWNOŚCI ZŁĄCZ W DREWNIANO-ŻELBETOWYCH BELKACH ZESPOLONYCH NA PODSTAWIE DRGAŃ WŁASNYCH
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF STIFFNESS CONNECTION IN WOOD-CONCRETE BEAM BASED ON NATURAL FREQUENCIES

Martin HROMADA
POSÚDENIE STABILITY HLBOKEJ ŠACHTY POSTAVENEJ V ZLOŽITÝCH INŽINIERSKO GEOLOGICKÝCH PODMIENKACH
STABILITY ASSESSMENT OF DEEP SHAFT BUILT IN COMPLICATED GEOLOGICAL ENGINEERING CONDITIONS

Kamila KOTRASOVÁ
-----
SEISMIC ANALYSIS OF RECTANGULAR TANKS – COMPARATIVE OF MALHOTRA AND HOUSNER MODELS

Andrzej KUCHARCZYK
WYSYCHANIE MATERIAŁÓW POROWATYCH W UKŁADACH WARSTWOWYCH – BADANIA EKSPERYMENTALNE
DRYING OF LAYERED POROUS MATERIALS – LABORATORY

Jozef MELCER, Gabriela LAJČÁKOVÁ
OHLAS VOZIDLA VO FREKVENČNEJ OBLASTI
VEHICLE RESPONSE IN FREQUENCY DOMAIN

Kamil PAWLIK, Zbigniew PERKOWSKI
WPŁYW WILGOTNOŚCI NA SZTYWNOŚCIOWE TŁUMIENIE DRGAŃ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
THE EFFECT OF MOISTURE ON STIFFNESS VIBRATION DAMPING OF WOODEN STRUCTURE

Stanislav PIOVÁR, Eva KORMANÍKOVÁ
-----
SANDWICH BEAMS WITH SHORT FIBER REINFORCED COMPOSITE FACES

Peter POLLÁK, Lenka ZLATINSKÁ
VPLYV VLASTNOSTÍ PODLOŽIA NA NÁVRH ZÁKLADOVEJ DOSKY
INFLUENCE OF SUBSOIL QUALITY ON DESIGN OF SLAB FOUNDATION

Jan KUBIK
WIĘZY TERMOMECHANICZNE W TEORII GRADIENTOWEJ
THERMOMECHANICAL CONSTRAINTS IN THE GRADIENT THEORY

Hanna HUDZIAK
OCENA STANU ZABYTKU
ASSESSMENT OF CONDITION OF THE MONUMENTPRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO
Józef GŁOMB (Gliwice)


CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO
Ján BUJŇÁK (Žilina)
Stefania GRZESZCZYK (Opole)
Jan KUBIK (Opole)
Alois MATERNA (Ostrava)
Josef SUMEC (Bratislava)
Jiři ŠEJNOHA (Praha)
Adam ZYBURA (Gliwice)

RECENZENCI
Prof. Ján Bujňák
Prof. Lech Czarnecki
Prof. Maciej Gryczmański
Prof. Oleksandr Hachkevych
Prof. Janusz Kawecki
Prof. Andrzej Kołodziej
Prof. Mieczysław Kuczma
Prof. Edward Małek
Prof. Milan Moravćik
Prof. Jozef Melcer
Prof. Włodzimierz Starosolski
Prof. Jozef Sumec
Prof. Gwidon Szefer
Prof. Andrzej Wawrzynek
Prof. Jerzy Wyrwał
Prof. Adam Zybura

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl