Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 11, rok 2011
(Całe publikacje)


Jerzy WYRWAŁ, Adam ZYBURA
Jubileusz profesora Jana Kubika
-----

Markéta CHROMÁ, Pavla ROVNANÍKOVÁ, Břetislav TEPLÝ
Vliv typu a mno?ství příměsi na průběh karbonatace
Effect of type and amount of cementitious suplements on carbonation

Yaroslav BURAK, Olha HRYTSYNA
Równania konstytutywne lokalnie gradientowej teorii anizotropowych dielektryków
The constitutive equations of local gradient theory of anisotropic dielectrics

Rafał DOMAGAŁA
Stabilność prętów lepkosprężystych z mikrouszkodzeniami
The stability of viscoelastic rod with microdamages

Zuzana GALLIKOVÁ, Ivan SLÁVIK
Pou?itie experimentálne overených deformačných parametrov zemín v prognóze sadania vysokej budovy zalo?enej v hlbokej stavebnej jame
Utilization of experimentally verified deformation parameters of soils in the prognosis of settlement of a high-rise building founded in a deep excavation pit

Paweł FEDCZUK
Specyfikacja parametrów sprężysto-plastycznych modeli gruntów metodą równoczesną
The specification of parameters of elasto-plastic soil models with using simultaneous method

źubo? HRU?TINEC, Jozef KUZMA, Jozef SUMEC
Numerická analýza deformácií pravouhlých (?tvorcových a pásových) plo?ných základov
Numerical analysis of deformations of the rectangular (square and strip) shallow foundations

Piotr GORECKI, Jerzy WYRWAŁ
Zagadnienie początkowo-brzegowe liniowej higrotermopiezosprężystości
Boundary initial value problem of linear hygrothermopiezoelasticity

źubo? HRU?TINEC, Jozef SUMEC, Jozef KUZMA
Numerická analýza kontaktných napätí pod pravouhlými (?tvorcovým a pásovým) plo?nými základmi
Numerical analysis of contact stresses under rectangular (square and strip) shallow foundations

Tomasz KRYKOWSKI
Podstawowe równania modelu degradacji otuliny w wyniku korozji zbrojenia
Basic equations of concrete cover degradation model

źubo? HRU?TINEC, Jozef SUMEC, Jozef KUZMA
Numerická analýza interakcie plo?ných (kruhových, ?tvorcových , pásových) základov s podlo?ím
Numerical analysis of the interaction of the shallow (circular, square, strip) foundations with subsoil

Andrzej KUCHARCZYK
Szacowanie prędkości konwekcyjnej w zasolonej ceramice w trakcie suszenia
Estimation of convective velocity in saline ceramic brick during drying

Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Kateřina KUBENKOVÁ
History and perspektives of paneling building-up. Part I.
History and perspektives of paneling building-up. Part I.

Michał MATHEJA
Porównanie redukcji nośności przekrojów stalowych i żelbetowych w warunkach pożaru
Comparison in load capacity reduction between steel and concrete transverse sections during fire

Gabriela LAJČÁKOVÁ
Pohyb vozidla po periodicky sa opakujúcich nerovnostiach cestnej komunikácie
Movement of a vehicle along periodically repeated road unevenness

Zbigniew NAJZAREK, Waldemar KRAJEWSKI, Janusz PAJĄK
Reaktory mikrostrukturalne w inżynierii nanomateriałów i konserwacji zabytków
Microstructured reactors in nanomaterials engineering and cultural heritage conservation

Mária MASAROVIČOVÁ, Ivan SLÁVIK
Geotechnické aspekty odkalísk ? systémové rie?enie
Geotechnical aspects of desludging sites ? systematic solution

Kamil PAWLIK
Wyznaczanie funkcji pełzania uszkodzonej warstwy drewna ? analiza przydatności modelu
Determination of creep function for damaged wood layer ? analysis of model usefulness

Jozef MELCER and Renáta SÝKOROVÁ
Numerická simulácia pohybu vozidla po moste s dvoma poliami
Numerical simulation of vehicle motion along two span bridge structure

Zbigniew PERKOWSKI
Modelowanie efektywnego przewodzenia ciepła w materiale z mikrospękaniami
Modelling of effective heat conduction in microcracked material

Ivan SLÁVIK
Spôsob vyjadrenia deformačných parametrov zemín pre prognózu sadania vysokých budov zalo?ených v hlbokých stavebných jamách
The method of expression of the deformation parameters of soils for the prognosis of settlement of high-rise buildings founded in deep excavation pits

Joachim RZEPKA
Zginane pręty z warstwą piezoelektryczną
Bending of bars with piezoelectric layer

Burkhard SUTHOFF, Karl Josef MRACZNY
Das Hochhaus als Kraftwerk
The house as a high power plant

Adam ZYBURA
Opis dyfuzji chlorków w betonie według teorii ośrodka wieloskładnikowego
Description of chloride diffusion in concrete based on multicomponent medium theoryRECENZENCI
Prof. Ján Bujňák
Prof. Maciej Gryczmański
Prof. Stefania Grzeszczyk
Prof. Oleksandr Hachkevych
Prof. Pavol Kollár
Prof. Darja Kubečková Skulinová
Prof. Jan Kubik
Prof. Alois Materna
Prof. Jozef Melcer
Dr hab. Zbigniew Perkowski
Prof. Jozef Sumec
Prof. Jerzy Wyrwał
Prof. Adam Zybura
Prof. Jan Żmuda

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl