Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

(Całe publikacje)


Ru?ica R. NIKOLIĆ, Jelena M. DJOKOVIĆ, Jan BUJNAK
OPTIMIZATION OF SANDWICH PLATES WITH TRUSS CORES
OPTIMIZATION OF SANDWICH PLATES WITH TRUSS CORES

Jerzy WYRWAŁ
RELACJA WZAJEMNOŚCI W ZAGADNIENIU BRZEGOWYM NIELINIOWEJ PIEZOELEKTRYCZNOŚCI
RECIPROCITY RELATION IN BOUNDARY PROBLEM OF NONLINEAR PIEZOELECTRICITY

Lubos HRUSTINEC, Jozef SUMEC
POROVNANIE ANALYTICKÉHO RIE?ENIA A VÝSLEDKOV NUMERICKÉHO MODELOVANIA KONTAKTNÉHO PROBLÉMU SPOLUPÔSOBENIA PLO?NÝCH ZÁKLADOV S PODLO?ÍM
COMPARISON OF ANALYTICAL SOLUTIONS WITH NUMERICAL MODELING RESULTS OF CONTACT PROBLEM OF THE SHALLOW FOUNDATIONS INTERACTION WITH SUBSOIL

Jan KUBIK
ODPOWIEDNIOŚĆ RÓWNAŃ MIKROPOLARNEJ TEORII MIESZANIN I TERMODYFUZJI
CORRESPONDENCE OF MICROPOLAR MIXTURE THEORY AND THERMODIFFUSION EQUATIONS

Alina KALETA, Andrzej KOŁODZIEJ
ZASTOSOWANIE NANOCZĄSTEK W BUDOWNICTWIE
APPLICATION OF NANOPARTICLES IN CONSTRUCTION

Andrzej KUCHARCZYK
MODELOWANIE TRANSPORTU ROZTWORÓW SOLI W TRAKCIE WYSYCHANIA
MODELING SALT SOLUTION TRANSPORT DURING DRYING

Jan KUBIK
BILANS WILGOCI W ZABYTKOWYCH PRZEGRODACH
MOISTURE BALANCE IN MONUMENTAL WALLS

Jozef MELCER and Gabriela LAJCAKOVA
NUMERICKÁ SIMULÁCIA POHYBU VOZIDLA PO CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
NUMERICAL SIMULATION OF VEHICLE MOTION ALONG THE ROAD STRUCTURE

Zbigniew PERKOWSKI, Karolina GOZARSKA
SZACOWANIE CZASU PROPAGACJI FAL DŹWIĘKOWYCH W OŚRODKACH MATERIALNYCH ZA POMOCĄ METODY DIJKSTRY
ABOUT A POSSIBILITY OF ESTIMATION OF SONIC WAVE PROPAGATION TIME IN MATERIAL MEDIA BY MEANS OF DIJKSTRA? S ALGORITHM

Lubos HRUSTINEC
VÝPOČET SADNUTIA ÚLO?ISKA RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU V MOCHOVCIACH
SETTLEMENT CALCULATION OF THE RADIOACTIVE WASTE DUMP IN MOCHOVCE

Ivan SLÁVIK
FYZIKÁLE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI POPOLOV
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COAL FUEL ASHES

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
BADANIA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA DOMIESZEK POLIKARBOKSYLANOWYCH W ZACZYNACH CEMENTOWYCH
STUDY OF EFFECTIVENESSOF POLYCARBOXYLATE ADMIXTURE IN CEMENT PASTES DURING THE TIME

Michal KRAUS, Darja KUBEČKOVÁ
ENERGETICKÁ A FINANČNÍ NÁROČNOST BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE
ENERGY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF LOW-ENERGY BUILDING

Luká? Martinka, Mária Masarovičová
OPISNÉ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI NE?TANDARDNÉHO GEOMATERIÁLU
DESCRIPTIVE AND INDEX PROPERTIES OF A NON-STANDARD GEOMATERIAL

Eva REMI?OVÁ
ODOLNOS? PROTI TRVALÝM DEFORMÁCIÁM Z POHźADU OBSAHU A HRÚBKY FILMU SPOJIVA
RESISTANCE TO PERMANENT DEFORMATION IN BINDER CONTENT AND FILM THICKNESS VIEWPOINT

Ivan SLÁVIK, Mária MASAROVIČOVÁ
NADVÝ?ENIE HRÁDZE POPOLOVÉHO ODKALISKA ZO SPRA?OIDNÝCH ZEMÍN
INTENSIFICATION OF THE CONSTRUCTION OF A DESLUDGING SITE DAM USING LOESS SOILS

Jan KUBIK
TWIERDZENIE O WZAJEMNOŚCI DLA DYSTORSJI GRADIENTOWYCH
THE RECIPROCITY THEOREM FOR GRADIENT DISTORTION

Mariusz CZABAK, Zbigniew PERKOWSKI
ANALIZA WPŁYWÓW REOLOGICZNYCH W ZESPOLONYM STROPIE DREWNIANO-ŻELBETOWYM
ANALYSIS OF RHEOLOGICAL INFLUENCES IN COMBINED WOODEN-FERROCONCRETE FLOORS

Kamil PAWLIK
SZACOWANIE FUNKCJI RELAKSACJI DREWNA WZDŁUŻ I W POPRZEK WŁÓKIEN
ESTIMATION OF THE RELAXATION FUNCTIONS OF WOOD IN LENGTH AND ACROSS FIBERS

Paweł FEDCZUK
UOGÓLNIONE PRAWO WZMOCNIENIA DLA SPRĘŻYSTOPLASTYCZNEGO MODELU NIENAWODNIONEGO GRUNTU
THE GENERALIZED HARDENING RULE FOR ELASTO-PLASTIC MODEL OF UNSATURARED SOILPRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO
Józef GŁOMB (Gliwice)


CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO
Ján BUJŇÁK (Žilina)
Stefania GRZESZCZYK (Opole)
Jan KUBIK (Opole)
Alois MATERNA (Ostrava)
Josef SUMEC (Bratislava)
Jiři ŠEJNOHA (Praha)
Adam ZYBURA (Gliwice)

RECENZENCI
Prof. Ján Bujňák
Prof. Maciej Gryczmański
Prof. Stefania Grzeszczyk
Prof. Oleksandr Hachkevych
Prof. Piotr Konderla
Prof. Jozef Melcer
Prof. Darja Kubečková Skulinová
Prof. Jozef Sumec
Prof. Paweł Śniady
Prof. Andrzej Wawrzynek
Prof. Jerzy Wyrwał
Prof. Adam Zybura

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl