Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 8, rok 2008
(Całe publikacje)


Damian BĘBEN
Deformation of a soil - steel structure
Deformation of a soil - steel structure

Katarzyna DOMAGAŁA, Adam ZYBURA
Wpływ dodatków popiołów z kotłów fluidalnych na właściwości ochronne betonu
Influence of ash from coal combustion in a fluidized bed addition on the protective properties of concrete

Rafał DOMAGAŁA, Jan KUBIK
Stabilność słupów zespolonych przy zmiennych obciążeniach
The stability of composite columns under changing loading

źubo? HRU?TINEC, Jozef KUZMA
Numerická analýza kontaktných napätí pod ?tvorcovým plo?ným základom - vplyv tuhosti a väzby na kontaktnej ploche
Numerical analysis of contact stresses under spread square foundation - influence of the stiffness and coupling on contact area

Mariusz JAŚNIOK
Model układu stal-beton do pomiaru korozji zbrojenia metodą spektroskopii impednacyjnej
Model of steel-concrete system in corrosion measurements of the reinforcement by impedance spectroscopy method

Jan KUBIK
Termodyfuzja gradientowa w wieloskładnikowym ciele odkształcalnym
The gradient theory of thermodiffusion in multicomponent deformable solids

Tomasz JAŚNIOK
Charakterystyka kształtu krzywych polaryzacji w stałoprądowych badaniach korozyjnych zbrojenia w betonie
Characteristic of polarization curve of dc corrosion tests in concrete

Andrzej KUCHARCZYK, Jan KUBIK
Symetria przepływów jonowych
Symmetry of ions flows

Jozef KUZMA, Miroslav ČERNÝ
Properties improvement of clay subsoil by electro - osmosis and cations
Properties improvement of clay subsoil by electro - osmosis and cations

Michał MATHEJA
"Pożar naturalny" i jego wpływ na konstrukcje stalowe
"Natural fire" and his influence on the steel constructions

Jozef MELCER
Contemporary possibilities of modeling of the problems of vehicle track interaction
Contemporary possibilities of modeling of the problems of vehicle track interaction

Kamil PAWLIK
Termomechaniczny opis procesu pełzania drewna
Thermomechanical description of creep of wood

Jerzy SĘKOWSKI, Bartłomiej GRZESIK
Konsolidacja podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi - badania laboratoryjne
CConsolidation of subsoil reinforced with dynamic stone columns - laboratory tests

Jozef SUMEC, Norbert JEND?ELOVSKÝ
Reinforced concrete water tank response under a sesmic load
Reinforced concrete water tank response under a sesmic load

Vladimír TOMICA, Martin KREJSA, Jozef GOCÁL
Acceptable fatigue crack size - theory
Acceptable fatigue crack size - theory

Jozef SUMEC, Jozef KUZMA, źubo? HRU?TINEC
Vplyv geotechnických faktorov na spožahlivos? historických objektov
Effect of geotechnical factors on the reliability of historical buildings

Vladimir TOMICA, Martin KREJSA, Mroslav ROSMANIT
Acceptable fatigue crack size - application
Acceptable fatigue crack size - application

Barbara WIECZOREK
Analogie równań opisujących proces termodyfuzji w ośrodku ciągłym i mikropolarnym
Analogy between equations of thermodiffusion process in the continuous medium and the micropolar medium

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl